inspiratiebron

De werkwijze van Klooster&Buren gaat uit van de kerngedachte dat de samenleving één leefsysteem is, waarin alles met alles is verbonden. Het denken en handelen is gericht op het laten ontstaan van een vruchtbare symbiose tussen alle aspecten van de samenleving: sociaal, economisch, ecologisch en cultureel.

Deze werkwijze wortelt in de kloostertraditie van de Norbertijner monniken die in de twaalfde eeuw vanaf Mariëngaarde in het Friese Hallum naar de Groningse Waddenkust trokken om een nieuwe gemeenschap te stichten: Kloosterburen. Nieuwdenkers waren het. Hun streven naar godsdienstige verinnerlijking combineerden zij met concrete maatschappelijke actie. De monniken legden dijken aan, polderden land in, bouwden steenhuizen, hielden zich bezig met de rechtspraak en het onderwijs, droegen zorg voor de gemeenschap, én waren internationaal gericht; via hun moederklooster in Frankrijk dreven ze handel door heel Europa. De monniken waren in staat om een plek te creëren die zowel sterk verbonden was met de directe omgeving, als met de wereld daarbuiten – een internationale centrumplek in het vlakke, lege land.

Het klooster van de Norbertijner monniken is al eeuwenlang verdwenen, maar de ruimtelijke contouren van het kloosterterrein zijn nog aanwezig. Dit erfgoed vormt de inspiratiebron voor het denken en doen van SintJan en Klooster&Buren.