Stichting Sintjan

Stichting SintJan is het beginpunt van het burgerinitiatief dat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van Coöperatie Klooster&Buren. SintJan bestaat sinds 2002 en is in 2016 onderdeel geworden van de Coöperatie. SintJan is eigenaar van het vastgoed, t.w. de Nicolaaskerk, ’t Olde Heem, de Kloostertuin en boerderij Oldeklooster.

Doel van de Stichting SintJan is:
Het (opnieuw) aan elkaar verbinden van cultuur, gezondheidszorg, energie, ethiek en schoonheid om waarden te creëren voor een vitale gemeenschap, met de kwaliteit van het kloosterrein SintJan als inspiratiebron:
Het behouden van vitaliteit in het dunbevolkte plattelandsgebied van de voormalige gemeente Kloosterburen;
Het behouden en het door ontwikkelen van het kloosterterrein SintJan, hedendaags en toekomstgericht vanuit de diepere betekenis van de kloosteridentiteit als vorm van samenleving als gemeenschap in verbinding met elkaar en de samenleving in groter verband; alsmede hetgeen wat met vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Dit willen we bereiken door:
Te zorgen voor een goede infrastructuur op het terrein van de gezondheidszorg leidend tot een nieuwe maatschappelijke structuur, waarbij omzien naar elkaar en samenwerken de fundamenten zijn.
Een bundeling van functies die afzonderlijk in ons werkgebied het niet zullen redden en die van belang zijn voor de vitaliteit.
Het herbestemmen van monumenten en het opnieuw vormgeven van het groene gebied rond ’t Oldeheem in relatie met het landschap. De bereikbaarheid en de uitstraling van dit bijzondere en historische terrein laat nu sterk te wensen over.
Wij willen de geschiedenis van het totale gebied vertellen, verbeelden en laten beleven. Het streven is deze cultuurhistorie te gebruiken als fundament voor de ”cultuurtoekomst”. Onze inzet is gericht op alle bewoners van de voormalige gemeente Kloosterburen. Het gaat dan om de dorpen Hornhuizen, Kruisweg, Kloosterburen, Kleine Huisjes en Molenrij.

Bron van Inkomsten
Onze inkomsten bestaan uit bijdragen van fondsen voor projecten en huuropbrengsten vanuit de verhuur van ’t Oldeheem.

Vermogen
De stichting heeft geen vermogensdoelstelling. Het vermogen dat niet noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering zal worden aangewend voor de projecten van SintJan of de gelieerde instellingen.

Organisatie

Bestuur:

Max van Tilburg
John van Bergen
Fieke Klugt

Beloningsbeleid (statuten)

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan en Visie

Het beleidsplan van de stichting met de kernwaarden en onze visie vindt u hier.

 Activiteiten in 2020

 • Afronding restauratie Nicolaaskerk te Kloosterburen en nadenken over de vraag hoe deze rendabel te exploiteren. Denk aan mogelijkheden om te exposeren, seminars lezingen uitvoeringen en het organiseren van de vergunningen. Versterken contacten met de stakeholders rondom de kerk. Denk aan buurt, gemeente en St. Oude Groningerkerken.
 • Versterken samenwerking met de gelieerde Beheersstichting en de Coöperatie Klooster&Buren. Verbeteren bestuursstructuur en verankeren invloed Coöperatie op bestuurlijke samenstelling.
 • Verbeteren inzicht in de financiële situatie van alle betrokken partijen.
 • Uitbouwen infrastructuur en bestendigen relaties.
 • Verdere ontwikkeling gebied ‘Kloostertuin’.

Doel 2021

 • Intensiveren gebruik kloostertuin voor maatschappelijke activiteiten en het bezien van mogelijkheden voor teelt van groente, bloemen en kruiden.
 • Ontwikkeling erfgoed en versterken combinatie tuin en omgeving (boerderij Oldeklooster).
 • Ondersteunen Coöperatie Klooster&Buren in het realiseren van haar doelstelling .
 • Verdere ontwikkeling gebied ‘Kloostertuin’.
 • Realiseren postcoderoos energie project HEC (Hogelandster Energie Coöperatie) op ’t Olde Heem.
 • Verder ontwikkelen van het thema zorg als verbindende factor voor de gemeenschap ‘Kloosterburen’ in relatie met het gedachtengoed van SintJan.

Financiële verantwoording 2021

De cijfers zijn definitief vastgesteld, een verkort overzicht is recent gepubliceerd. Daarin staat dat de stichting een positief resultaat heeft gehad en dat aan de verplichtingen kon worden voldaan. De cijfers zijn hier in te zien

Contactgegevens

Stichting SintJan
Prof Poststraat 1
9977 RN Kloosterburen

T.  0595 – 487777
E. sintjan@kloosterenburen.nl
RSIN nummer 815833465

Deel deze pagina: